Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Dịch vụ, Chính sách Riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu của [www.scantech3d.com] để đảm bảo quyền lợi của bạn khi sử dụng dịch vụ in 3D của chúng tôi.

Điều khoản dịch vụ

1. Các Điều khoản  
            (a) Các Điều khoản này bao gồm những gì: Các Điều khoản này chứa các điều khoản và điều kiện về việc chúng tôi cung cấp báo giá, sản xuất và cung cấp các mô hình in 3D cho bạn. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi bạn chấp nhận. 
            (b) Cách thông báo vấn đề cho chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, phản hồi hoặc khiếu nại nào về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ bên dưới. 

Thông tin liên lạc của chúng tôi: 
Công ty cổ phần Scantech Việt Nam, một công ty được thành lập tại Hà Nội. 
Số đăng ký công ty của chúng tôi là 0106029256. 
Số điện thoại: 076 8202 968 
Địa chỉ văn phòng: BT6-30 Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Địa chỉ email: contact@scantechvn.com

2. Giới thiệu 
           (a) Chúng tôi sản xuất các mô hình in 3D vật lý từ các tệp 3D và/hoặc mô hình 3D mà bạn cung cấp cho chúng tôi. 
           (b) Các điều khoản và điều kiện này được thỏa thuận giữa Công ty cổ phần Scantech Việt Nam, với số đăng ký công ty 0106029256 (chúng tôi, chúng tôi hoặc của chúng tôi) và bạn, là cá nhân hoặc thực thể đặt hàng cho bất kỳ mô hình in 3D nào (bạn hoặc của bạn) thông qua trang web của chúng tôi tại www.scantech3d.com (Trang web) hoặc cá nhân hoặc thực thể được nêu trong báo giá chúng tôi cung cấp cho bạn. 
           (c) Cùng với nhau, các điều khoản và điều kiện này, báo giá và/hoặc đơn đặt hàng của bạn (nếu có), và bất kỳ tài liệu đính kèm hoặc tài liệu nào được tham chiếu trong mỗi điều khoản đó, tạo thành toàn bộ thỏa thuận theo đó chúng tôi sẽ sản xuất và cung cấp mô hình in 3D cho bạn (Điều khoản). 
           (d) Nếu bạn đang mua bất kỳ mô hình in 3D nào thay mặt cho người sử dụng lao động của bạn hoặc một đơn vị kinh doanh: 
                         (1) bạn, với tư cách cá nhân, tuyên bố và bảo đảm rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho người sử dụng lao động của bạn hoặc một đơn vị kinh doanh và ràng buộc đơn vị đó và Nhân viên của đơn vị đó với các Điều khoản này; và 
                         (2) nếu bạn muốn đăng ký tài khoản thương mại cho phép bạn đặt hàng theo cách thức đơn đặt hàng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email. Chúng tôi sẽ xem xét Yêu cầu Tài khoản Thương mại của bạn và có thể theo quyết định riêng của chúng tôi, chấp thuận hoặc từ chối Yêu cầu Tài khoản Thương mại của bạn. Nếu chúng tôi chấp thuận Yêu cầu Tài khoản Thương mại của bạn, chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản thương mại (Tài khoản Thương mại). 
          (e) Bạn chấp nhận các Điều khoản này theo thời điểm sớm hơn: 
                        (1) đánh dấu vào ô chấp nhận các Điều khoản này; 
                        (2) đặt hàng với chúng tôi; và 
                        (3) gửi đơn đặt hàng cho chúng tôi sau khi bạn nhận được báo giá. 
          (f) Trong phạm vi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được chứa trong đơn đặt hàng do bạn gửi cho chúng tôi (Điều khoản Đơn đặt hàng), bạn đồng ý rằng các Điều khoản này sẽ ghi đè lên Điều khoản Đơn đặt hàng và Điều khoản Đơn đặt hàng sẽ không có khả năng áp dụng cho việc bán bất kỳ mô hình in 3D nào cho bạn. 
          (g) Mọi thay đổi đối với bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi phải được thống nhất bằng văn bản giữa các Bên và sẽ được định giá theo bất kỳ bảng giá nào do chúng tôi cung cấp, hoặc theo cách khác được thỏa thuận hợp lý giữa các Bên. Nếu chúng tôi cho rằng bất kỳ hướng dẫn hoặc chỉ đạo nào từ bạn cấu thành sự thay đổi đối với phạm vi nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản này hoặc báo giá của bạn, thì chúng tôi sẽ không buộc phải tuân theo hướng dẫn hoặc chỉ đạo đó trừ khi được thỏa thuận theo điều khoản này..
3. Sử dụng Trang web
            (a) Bạn không được sử dụng Trang web và/hoặc đặt hàng thông qua Trang web trừ khi bạn đã đủ 18 tuổi. 
            (b) Khi sử dụng Trang web, bạn không được làm hoặc cố gắng làm bất cứ điều gì bất hợp pháp hoặc không phù hợp, bao gồm: 
                 (1) bất cứ điều gì vi phạm quyền riêng tư của cá nhân hoặc bất kỳ quyền hợp pháp nào khác; 
                 (2) sử dụng Trang web để phỉ báng, quấy rối, đe dọa, uy hiếp hoặc xúc phạm bất kỳ ai; 
                 (3) sử dụng Trang web cho mục đích bất hợp pháp; 
                 (4) can thiệp vào bất kỳ người dùng nào của Trang web; 
                 (5) can thiệp hoặc sửa đổi Trang web (bao gồm truyền virus và sử dụng Troia); 
                 (6) sử dụng Trang web để gửi các tin nhắn điện tử không mong muốn; 
                 (7) sử dụng khai thác dữ liệu, robot, thu thập màn hình hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự trên Trang web;                   (8) tạo điều kiện hoặc hỗ trợ cho bên thứ ba thực hiện bất kỳ hành vi nào nêu trên. 
            (c) Mọi dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.
4. Sản xuất mô hình in 3D
            (a) Để nhận được báo giá của chúng tôi, bạn có thể gửi cho chúng tôi các tệp 3D hoặc mô hình 3D (phải ở định dạng STL, OBJ, STEP, STP hoặc 3MF), và chọn thông số kỹ thuật sản xuất của bạn chẳng hạn như công nghệ sản xuất bạn muốn sử dụng, vật liệu, bề mặt hoàn thiện, màu sắc, công nghệ sản xuất và số lượng mô hình in 3D bạn yêu cầu cũng như thời gian hoàn thành sản xuất cho đơn hàng của bạn (Thông số kỹ thuật sản xuất). 
            (b) Chúng tôi tạo ra các bản hướng dẫn thiết kế và gửi nó trước khi báo giá cho khách hàng. Các hướng dẫn này là tài liệu cần thiết của bạn để đảm bảo rằng các thiết kế của bạn phù hợp với các hướng dẫn chi phối dịch vụ in 3D của chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin về các hướng dẫn thiết kế của chúng tôi ngay trước khi gửi file. 
            (c) Khi tạo Thông số kỹ thuật sản xuất, vui lòng đảm bảo rằng các thiết kế của bạn đáp ứng các hướng dẫn thiết kế mà chúng tôi đã cung cấp trực tiếp cho bạn. Nếu tệp 3D và/hoặc mô hình 3D bạn gửi không đáp ứng TẤT CẢ các hướng dẫn thiết kế liên quan đến phương pháp in bạn đã chọn, mô hình in 3D có khả năng bị lỗi trong quá trình in. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm/miễn trừ/ bất kỳ Trách nhiệm pháp lý nào do/hoặc góp phần gây ra, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc các tệp 3D và/hoặc mô hình 3D, thiết kế hoặc Thông số kỹ thuật sản xuất của bạn không tuân theo các hướng dẫn thiết kế. 
            (d) Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi tệp mà phần mềm của chúng tôi có thể đọc được, chúng tôi sẽ không thể tạo báo giá cho bạn. 
            (e) Khi bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tạo ra một báo giá trực tuyến nêu rõ Giá cho các mô hình in 3D. Giá sẽ được tạo theo thời gian thực và sẽ cập nhật sau khi bạn gửi các tệp 3D và/hoặc mô hình 3D của mình và chọn các Thông số kỹ thuật sản xuất khác nhau. Trừ khi có thỏa thuận khác với bạn, chúng tôi có quyền cập nhật và sửa đổi báo giá bất cứ lúc nào cho đến khi bạn chấp nhận. 
             (f) Sau khi chúng tôi đã tạo báo giá, nếu bạn đặt hàng bất kỳ mô hình in 3D nào bằng cách gửi đơn đặt hàng, bạn đang thực hiện đơn đặt hàng để mua các mô hình in 3D đó với giá được liệt kê trong báo giá (bao gồm phí giao hàng hoặc các khoản phí và thuế khác áp dụng). Người dùng Tài khoản Thương mại có thể hoàn thành đơn đặt hàng của họ bằng cách tải lên đơn đặt hàng mua hợp lệ ở định dạng PDF lên Tài khoản Thương mại của họ hoặc gửi cho chúng tôi một đơn đặt hàng mua hợp lệ. 
             (g) Sau khi bạn đặt hàng thành công hoặc gửi đơn đặt hàng, một thỏa thuận ràng buộc được hình thành để cung cấp mô hình in 3D cho bạn theo các Điều khoản này. 
             (h) Bạn tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng: 
                  (1) Bạn có trách nhiệm kiểm tra chi tiết đơn hàng của mình trước khi gửi đơn hàng. Điều này bao gồm: 
                       i. đảm bảo bạn đã gửi các tệp hoặc mô hình 3D chính xác cho chúng tôi và chúng hiển thị chính xác trong trình xem 3D; 
                       ii. đảm bảo bạn hài lòng với Thông số kỹ thuật sản xuất đã chọn; 
                       iii. kiểm tra thời gian hoàn thành sản xuất đã chọn của bạn (bao gồm cả dịch vụ tiêu chuẩn hoặc nhanh), chi tiết giao hàng và giá cả;  
                       iv. xác nhận rằng đơn hàng của bạn tuân theo các con số dung sai và độ chính xác mà chúng tôi thông báo cho bạn và các hướng dẫn thiết kế của chúng tôi (có thể thay đổi động theo Thông số kỹ thuật sản xuất đã chọn của bạn khi bạn tạo đơn hàng); và 
                       v. đơn vị tiền tệ mà Giá được tính.
               (2) chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Thông số kỹ thuật sản xuất nào bạn chọn sau khi bạn đã phê duyệt chúng để sản xuất;
               (3) chúng tôi sẽ sản xuất mô hình in 3D dựa trên các tệp 3D và/hoặc mô hình 3D bạn cung cấp cho chúng tôi và Thông số kỹ thuật sản xuất bạn đã chọn, và giả định rằng chúng là chính xác; và 
               (4) bạn đã không dựa vào bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào mà chúng tôi đưa ra liên quan đến mô hình in 3D (bao gồm cả việc liệu mô hình in 3D có hoặc sẽ phù hợp cho các mục đích cụ thể hay không), trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này. 
            (i) Xác nhận đơn hàng: Khi bạn đặt hàng và thanh toán và thanh toán của bạn đã được xác nhận, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn email xác nhận đơn hàng, có thể bao gồm số đơn hàng, tóm tắt đơn hàng, ngày giao hàng ước tính và địa chỉ giao hàng. 
             (j) Hủy đơn hàng: Chúng tôi có thể hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào mà chúng tôi đã chấp nhận trước đây bất cứ lúc nào trước khi giao hàng và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả trường hợp mô hình in 3D không đáp ứng các hướng dẫn thiết kế của chúng tôi, Thông số kỹ thuật sản xuất không thể sản xuất được, mô hình in 3D bất hợp pháp, xúc phạm hoặc trái đạo đức (bao gồm cả việc tạo vũ khí), có sự chậm trễ đáng kể trong việc vận chuyển đơn hàng của bạn, nếu vì bất kỳ lý do nào chúng tôi không thể cung cấp mô hình in 3D bạn đã đặt hàng (ví dụ: do sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi), đơn đặt hàng mua được tải lên không hợp lệ, nếu mô hình in 3D được đặt hàng là kết quả của lỗi trên hệ thống của chúng tôi (ví dụ: liên quan đến mô tả, giá cả hoặc hình ảnh) và/hoặc bạn đã không thanh toán Giá cho các đơn hàng trước đây bạn đã đặt hàng với chúng tôi theo Điều khoản thanh toán. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn bằng cách sử dụng chi tiết bạn cung cấp khi đặt hàng. Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản này, bạn có thể chọn nhận khoản hoàn lại tiền hoặc tín dụng với chúng tôi và bất kỳ chi phí giao hàng nào bạn đã thanh toán cho mô hình in 3D sẽ được hoàn lại cho bạn. 
             (k) Sản xuất và cung cấp mô hình in 3D: Đổi lại việc bạn thanh toán Giá, chúng tôi sẽ sản xuất mô hình in 3D bạn đã đặt hàng và cung cấp chúng cho bạn theo các Điều khoản này, Thông số kỹ thuật sản xuất và tất cả luật áp dụng, cho dù tự mình hay thông qua Nhân viên của chúng tôi. 
             (l) Bảo đảm: Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng mô hình in 3D sẽ được cung cấp với sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý.
5. Giá cả và thanh toán
             (a) Bạn phải thanh toán cho chúng tôi giá mua hàng của mỗi đơn hàng bạn thực hiện, cộng với bất kỳ chi phí giao hàng nào được áp dụng theo báo giá của bạn (Giá) theo điều khoản này. Tiền tệ của Giá sẽ được nêu trong báo giá. Tất cả các khoản tiền đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (hoặc bất kỳ khoản thuế nào khác) (VAT) (nếu có). 
             (b) Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này hoặc được thỏa thuận giữa các Bên, bạn phải trả trước Giá bằng một trong các phương thức được nêu trên báo giá. 
             (c) Trường hợp bạn có Tài khoản Thương mại, chúng tôi sẽ gửi cho bạn hóa đơn cho Giá của mô hình in 3D và bất kỳ khoản tiền nào khác đến hạn và phải thanh toán theo các Điều khoản này sau khi nhận được đơn đặt hàng mua của bạn, và bạn phải thanh toán số tiền trong hóa đơn, sử dụng phương thức thanh toán được nêu trong hóa đơn, trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn hoặc theo thỏa thuận khác giữa các Bên. 
             (d) Bạn không được thanh toán hoặc cố gắng thanh toán Giá bằng phương thức gian lận hoặc bất hợp pháp. Nếu bạn thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, bạn bảo đảm rằng bạn được phép sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng để thanh toán. 
             (e) Trừ khi có thỏa thuận khác giữa các Bên, các phương thức thanh toán chúng tôi cung cấp được nêu trên báo giá. Chúng tôi có thể cung cấp thanh toán thông qua nhà cung cấp bên thứ ba, ví dụ: Stripe và Google Pay. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không kiểm soát các hành động của nhà cung cấp bên thứ ba và việc bạn sử dụng phương thức thanh toán của bên thứ ba có thể tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ chi tiết thẻ tín dụng nào và tất cả thông tin thanh toán đều được thu thập và lưu trữ thông qua bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. 
             (f) Trường hợp bạn đặt hàng mô hình in 3D để giao hàng bên ngoài Việt Nam, bạn có thể cần phải trả thêm thuế hải quan hoặc thuế ngoài Giá. 
             (g) Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể phát hành mã giảm giá khuyến mại cho một số dịch vụ nhất định. Để yêu cầu giảm giá, bạn phải gửi email đến contact@scantechvn.com với số tham chiếu báo giá và mã giảm giá của bạn để chúng tôi có thể áp dụng giảm giá vào báo giá của bạn trước khi bạn đặt hàng thông qua Trang web. 
             (h) Nếu bạn không thanh toán Giá hoặc bất kỳ khoản tiền nào phải thanh toán theo các Điều khoản này, chúng tôi có thể: 
                  (1) sau thời hạn 5 ngày làm việc, ngừng sản xuất và/hoặc không giao các mô hình in 3D liên quan cho bạn, và thu hồi, như một khoản nợ đến hạn và phải thanh toán ngay từ bạn, các chi phí bổ sung của chúng tôi để thực hiện việc đó (bao gồm chi phí thu hồi hợp lý);             (2) không chấp nhận đơn hàng mới từ bạn; 
                  (3) tính lãi suất theo tỷ lệ bằng 8% cộng với lãi suất cơ bản của Ngân hàng NN Việt Nam, theo thời điểm, nhưng ở mức 8% một năm cho bất kỳ kỳ hạn nào khi lãi suất cơ bản đó thấp hơn 0%, hàng năm, được tính hàng ngày và tính kép hàng tháng, trên bất kỳ khoản tiền nào chưa thanh toán sau ngày đến hạn thanh toán theo các Điều khoản này; và/hoặc 
                  (4) thu hồi hoặc chiếm hữu lại bất kỳ mô hình in 3D nào thuộc về chúng tôi mà bạn đang nắm giữ và bạn đồng ý cấp cho chúng tôi các quyền truy cập để cho phép chúng tôi (hoặc Nhân viên của chúng tôi) thực hiện việc đó.
6. Giao hàng, quyền sở hữu và rủi ro
            (a) Chúng tôi sẽ giao mô hình in 3D đến địa chỉ giao hàng bạn cung cấp khi đặt hàng (trừ khi chúng tôi có thỏa thuận khác với bạn, bạn có thể lấy hàng từ chúng tôi). 
            (b) Chúng tôi không hoàn lại tiền trong trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ giao hàng không chính xác và bạn không nhận được mô hình in 3D. 
            (c) Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn giao hàng dựa trên vị trí của bạn để bạn có thể chọn tùy chọn ưu tiên của mình (tuy nhiên, nếu nhà cung cấp đó không thể giao hàng cho bạn, chúng tôi có thể chọn một nhà cung cấp thay thế, theo quyết định riêng của chúng tôi). Bạn có thể cần ký nhận một số lần giao hàng. Nếu bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn không có mặt tại địa chỉ giao hàng để nhận hàng, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể để mô hình in 3D tại cơ sở của bạn hoặc với hàng xóm. 
            (d) Quyền sở hữu đối với mô hình in 3D sẽ thuộc về chúng tôi cho đến khi bạn thanh toán đầy đủ Giá cho mô hình in 3D. Cho đến khi quyền sở hữu được chuyển giao, bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm tạo ra sự cản trở, thế chấp, phí hoặc quyền lợi khác đối với hoặc trên mô hình in 3D. 
            (e) Rủi ro đối với mô hình in 3D sẽ chuyển cho bạn khi mô hình in 3D thuộc quyền sở hữu của bạn, ngoại trừ trường hợp bạn tự mình sắp xếp giao hàng bởi một hãng vận tải (không được chúng tôi liệt kê là tùy chọn), trong trường hợp đó, rủi ro đối với mô hình in 3D sẽ chuyển cho bạn khi giao hàng cho hãng vận tải. 
            (f) Nếu các Điều khoản này hoặc bất kỳ báo giá hoặc đơn hàng nào của bạn nêu thời gian sản xuất và cung cấp mô hình in 3D (bao gồm cả thời gian hoàn thành sản xuất đã chọn), chúng tôi sẽ nỗ lực để cung cấp mô hình in 3D trong thời gian đó, nhưng bạn đồng ý rằng thời gian đó, chỉ là ước tính và không tạo ra nghĩa vụ nào cho chúng tôi về việc cung cấp mô hình in 3D vào thời điểm đó.
7. Trả hàng và Hủy đơn hàng 
            (a) Nếu bạn đổi ý và không muốn tiếp tục với đơn hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt bằng cách sử dụng thông tin liên hệ ở đầu các Điều khoản này. Nếu chúng tôi chưa bắt đầu sản xuất mô hình in 3D, chúng tôi sẽ hủy đơn hàng của bạn và hoàn lại tiền cho bạn. Trường hợp chúng tôi đã bắt đầu sản xuất đơn hàng của bạn, bạn có thể lựa chọn tiếp tục với đơn hàng hoặc bạn có thể hủy đơn hàng, trong trường hợp đó bạn sẽ không được hoàn lại tiền. Khi bạn hủy đơn hàng, chúng tôi không thể tái chế các vật liệu mà chúng tôi đã sử dụng để bắt đầu sản xuất đơn hàng của bạn. 
            (b) Nếu bạn đang mua bất kỳ mô hình in 3D nào với tư cách là người tiêu dùng, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sản xuất mô hình in 3D của chúng tôi được thực hiện theo thông số kỹ thuật của bạn và do đó, quyền hủy bỏ trong thời gian hủy giao dịch theo luật bảo vệ người tiêu dùng không được áp dụng. 
            (c) Trường hợp bạn đang mua bất kỳ mô hình in 3D nào với tư cách là người tiêu dùng, không có gì trong các Điều khoản này hạn chế các quyền lợi theo luật bảo vệ người tiêu dùng của bạn. 
8. Thông số kỹ thuật bạn gửi chúng tôi 
            (a) Để tạo báo giá, bạn sẽ phải gửi hoặc truyền thông tin, thiết kế, thông số kỹ thuật và nội dung liên quan, bao gồm các tệp 3D và mô hình 3D (Nội dung người dùng) cho chúng tôi qua email, zalo hoặc các phương tiện khác. 
            (b) Bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép không độc quyền, có thể thu hồi, trên toàn thế giới, không được cấp phép phụ và không thể chuyển nhượng, để sử dụng Nội dung người dùng mà bạn cung cấp cho chúng tôi, nhằm mục đích tạo báo giá cho bạn, sản xuất Bộ phận cho bạn, cung cấp dịch vụ của chúng tôi (bao gồm thông qua Nhân viên của chúng tôi), đảm bảo giá cả của chúng tôi cạnh tranh trong quá trình báo giá và cho mục đích phát triển kinh doanh (bao gồm vận hành và cải thiện dịch vụ, hệ thống nội bộ và ứng dụng web của chúng tôi). 
            (c) Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung người dùng mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: 
                (1) bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý và giải phóng cần thiết để cấp cho chúng tôi các quyền đối với Nội dung người dùng đó (như được đề cập trong các Điều khoản này); và 
                (2) Nội dung người dùng hoặc việc đăng, tải lên, xuất bản, gửi hoặc truyền Nội dung người dùng hoặc việc chúng tôi sử dụng Nội dung người dùng sẽ không vi phạm quyền của bên thứ ba (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư) hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào áp dụng. 
             (d) Chúng tôi không xác nhận hoặc chấp thuận, và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung người dùng nào. 
             (e) Với sự đồng ý bằng văn bản trước đó của bạn, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể quảng cáo hoặc công khai bất kỳ mô hình in 3D nào chúng tôi đã sản xuất cho bạn, bao gồm trên Trang web của chúng tôi, trong tài liệu tiếp thị của chúng tôi và trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi.
9. Sở hữu trí tuệ
            (a) Tất cả quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm bản quyền) do chúng tôi hoặc Nhân viên của chúng tôi phát triển, điều chỉnh, sửa đổi hoặc tạo ra (bao gồm liên quan đến các Điều khoản, bất kỳ nội dung nào trên Trang web, báo giá của chúng tôi và các mô hình in 3D, trừ Nội dung người dùng) (Sở hữu Trí tuệ của Chúng tôi) sẽ thuộc về chúng tôi mọi lúc. 
            (b) Chúng tôi cho phép bạn sử dụng Sở hữu Trí tuệ của Chúng tôi chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn và theo cách thức được dự định để sử dụng. 
            (c) Bạn không được sử dụng Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích thương mại, bao gồm quảng cáo cho doanh nghiệp của riêng bạn, bán lại hoặc cho bất kỳ hoạt động tạo doanh thu nào khác. 
            (d) Bạn không được, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản trước đó của chúng tôi: 
                 (1) sao chép (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ Sở hữu Trí tuệ nào của Chúng tôi, hoặc sao chép, truyền lại, phân phối, phổ biến, bán, xuất bản, phát sóng hoặc lưu hành bất kỳ Sở hữu Trí tuệ nào của Chúng tôi cho bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc 
                 (2) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến Trang web hoặc mô hình in 3D. 
            (e) Không có gì trong điều khoản trên hạn chế khả năng bạn xuất bản, đăng hoặc đăng lại Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi trên trang mạng xã hội hoặc blog của bạn, với điều kiện rằng: 
                 (1) bạn không khẳng định rằng bạn là chủ sở hữu Sở hữu Trí tuệ của Chúng tôi; 
                 (2) trừ khi chúng tôi đồng ý rõ ràng bằng văn bản, bạn không khẳng định rằng bạn được chúng tôi xác nhận hoặc chấp thuận; 
                 (3) bạn không làm hỏng hoặc lợi dụng uy tín của chúng tôi, bao gồm theo cách bất hợp pháp, không công bằng, gây hiểu lầm hoặc lừa dối; và 
                 (4) bạn tuân thủ tất cả các điều khoản khác của các Điều khoản này.
10. Bảo mật thông tin 
            (a) Mỗi Bên Nhận Thừa nhận: 
                 (1) trừ khi được cho phép theo Điều khoản này, không được tiết lộ Thông tin Bí mật của Bên Tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào; 
                 (2) thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý để bảo mật thông tin của Bên Tiết lộ khỏi mọi tiết lộ trái phép; 
                 (3) chỉ sử dụng Thông tin Bảo mật của Bên Tiết lộ cho các mục đích được Bên Tiết lộ tiết lộ hoặc cung cấp, và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác; và 
                 (4) chỉ tiết lộ Thông tin Bảo mật cho Nhân viên của mình trên cơ sở “nhằm mục đích biết” và chỉ cho các mục đích được nêu trong điều khoản 10 này và Nhân viên đó phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật ít nhất là tương đương với những nghĩa vụ được nêu trong Thỏa thuận này. 
            (b) Các nghĩa vụ trong điều khoản 10(a) không áp dụng cho Thông tin Bảo mật: 
                 (1) cần phải được tiết lộ để các Bên tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo các Điều khoản này; 
                 (2) được Bên Tiết lộ ủy quyền tiết lộ; 
                 (3) đã thuộc phạm vi công cộng và/hoặc không còn là bí mật, ngoại trừ trường hợp vi phạm các Điều khoản này; hoặc 
                 (4) phải được tiết lộ theo luật pháp hoặc theo cơ quan quản lý, bao gồm theo lệnh triệu tập hoặc theo quy tắc của bất kỳ cơ quan niêm yết hoặc sàn giao dịch chứng khoán nào mà cổ phiếu của Bên Nhận được niêm yết hoặc giao dịch. 
            (c) Mỗi Bên đồng ý rằng bồi thường thiệt hại bằng tiền có thể không phải là biện pháp khắc phục thích đáng cho việc vi phạm điều khoản 10 này. Một Bên có quyền yêu cầu lệnh cấm hoặc bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác theo luật pháp hoặc công bằng, theo quyết định của mình, để bảo vệ mình khỏi việc vi phạm (hoặc vi phạm liên tục) điều khoản 10 này. 
            (d) Điều khoản 10 này sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi các Điều khoản này chấm dứt.
11.Giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý 
            (a) Không bên nào được hưởng lợi từ các giới hạn và loại trừ quy định trong điều khoản 11 này đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hành vi vi phạm cố ý của mình. 
            (b) Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý trong điều khoản 11 này áp dụng cho mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh theo hoặc liên quan đến Điều khoản này, bao gồm trách nhiệm theo luật định, hợp đồng, công bằng, ngoài hợp đồng (bao gồm cả sơ suất), lừa dối, bồi hoàn, bồi thường hoặc các trường hợp khác. 
            (c) Không có quy định nào trong Điều khoản này giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không thể bị giới hạn theo quy định pháp luật, bao gồm Trách nhiệm đối với: 
                 (1) tử vong hoặc thương tật cá nhân do sơ suất gây ra; 
                 (2) gian lận hoặc lừa dối trong việc trình bày sai sự thật; và 
                 (3) sản phẩm lỗi theo Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng năm 1987. 
            (d) Tuân thủ điều khoản 11(a) (không giới hạn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm cố ý) và 11(c) (trách nhiệm pháp lý không thể bị giới hạn theo quy định pháp luật), nhưng mặc dù có bất kỳ quy định trái ngược nào, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép: 
                 (1) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, và bạn miễn trừ và giải thoát chúng tôi khỏi bất kỳ Trách nhiệm nào gây ra hoặc góp phần gây ra, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn lựa chọn hoặc cung cấp Thông số Kỹ thuật Sản xuất hoặc Nội dung Người dùng mà chúng tôi dựa vào để sản xuất các mô hình in 3D; và 
                 (2) bạn phải chịu trách nhiệm, và đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị thiệt hại đối với bất kỳ Trách nhiệm nào mà chúng tôi có thể phải chịu, phát sinh từ hoặc liên quan đến: 
                      (i) bạn hoặc bất kỳ Nhân viên của bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm Quyền sở hữu trí tuệ); và/hoặc 
                      (ii) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại tài sản, hoặc thương tích cá nhân hoặc tổn thất nào, phát sinh từ việc bạn cung cấp Nội dung Người dùng cho chúng tôi và/hoặc việc chúng tôi dựa vào Nội dung Người dùng của bạn để sản xuất các mô hình in 3D. 
           (e) Điều khoản 11(e) này chỉ áp dụng trong trường hợp bạn mua mô hình in 3D với tư cách là một doanh nghiệp. Tuân thủ điều khoản 11(a) (không giới hạn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm cố ý) và 11(c) (trách nhiệm pháp lý không thể bị giới hạn theo quy định pháp luật), nhưng mặc dù có bất kỳ quy định trái ngược nào, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép: 
                (1) không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Tổn thất gián tiếp nào; 
                (2) trách nhiệm pháp lý của một bên theo Điều khoản này sẽ được giảm tương ứng tùy theo mức độ trách nhiệm pháp lý đó bị gây ra hoặc góp phần gây ra bởi hành động hoặc sơ suất của bên kia, bao gồm bất kỳ việc không giảm nhẹ tổn thất nào của bên đó; và 
                (3) tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bất kỳ Trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này sẽ bị giới hạn ở việc chúng tôi cung cấp lại mô hình in 3D cho bạn hoặc, theo quyền quyết định duy nhất của chúng tôi, chúng tôi hoàn trả cho bạn số tiền Giá bạn đã trả cho chúng tôi liên quan đến việc cung cấp mô hình in 3D có liên quan đến Trách nhiệm đó. 
            (f) Điều khoản 11(f) này chỉ áp dụng trong trường hợp bạn mua mô hình in 3D với tư cách là Người tiêu dùng. Tuân thủ điều khoản 11(a) (không giới hạn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm cố ý) và 11(c) (trách nhiệm pháp lý không thể bị giới hạn theo quy định pháp luật), nhưng mặc dù có bất kỳ quy định trái ngược nào, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép: 
               (1) chúng tôi chỉ cung cấp mô hình in 3D cho mục đích sử dụng gia đình và cá nhân cho người tiêu dùng. Trong trường hợp bạn là người tiêu dùng và sử dụng mô hình in 3D cho bất kỳ mục đích thương mại, kinh doanh hoặc bán lại nào, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn liên quan đến bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc tổn thất cơ hội kinh doanh nào;
               (2) trách nhiệm pháp lý của một bên theo Điều khoản này sẽ được giảm tương ứng tùy theo mức độ trách nhiệm pháp lý đó bị gây ra hoặc góp phần gây ra bởi hành động hoặc sơ suất của bên kia, bao gồm bất kỳ việc không giảm nhẹ tổn thất nào của bên đó;
               (3) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, và bạn miễn trừ và giải thoát chúng tôi khỏi bất kỳ Trách nhiệm nào gây ra hoặc góp phần gây ra, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn lựa chọn hoặc cung cấp Thông số Kỹ thuật Sản xuất hoặc Nội dung Người dùng mà chúng tôi dựa vào để sản xuất các mô hình in 3D; và 
               (4) nếu một trong hai bên không tuân thủ Điều khoản này, không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà bên kia phải chịu do việc không tuân thủ Điều khoản này, ngoại trừ những tổn thất là hậu quả dễ dự đoán của việc không tuân thủ Điều khoản này. 
            (g) Chúng tôi đã đưa ra cam kết về việc mô hình in 3D tuân thủ Điều khoản này và các Luật áp dụng trong điều khoản 5. Dựa trên các cam kết này, các điều khoản ngầm định theo điều 3, 4 và 5 của Đạo luật Cung cấp Hàng hóa và Dịch vụ năm 1982, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, sẽ bị loại trừ khỏi Điều khoản này. 
            (h) Mặc dù có bất kỳ quy định trái ngược nào, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, và bạn miễn trừ và giải thoát chúng tôi khỏi bất kỳ trách nhiệm nào gây ra hoặc góp phần gây ra, phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ sự kiện hoặc hoàn cảnh nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với, thiên tai bao gồm hỏa hoạn, bão lụt, động đất, lở đất, sóng thần, lở đất bùn hoặc thảm họa tự nhiên nghiêm trọng khác, bạo loạn dân sự, nổi dậy dân sự, cách mạng, khủng bố, nổi loạn, nắm quyền lực quân sự, hành động phá hoại, hành động của kẻ thù công khai, chiến tranh (cho dù có tuyên bố hay không) hoặc các xung đột tương tự khác, bức xạ ion hóa, nhiễm bẩn do phóng xạ, nhiễm bẩn hạt nhân, hóa học hoặc sinh học, bất kỳ dịch bệnh lan rộng, cách ly hoặc lệnh hoặc đóng cửa do chính phủ áp đặt, đại dịch (bao gồm COVID-19 và bất kỳ biến thể hoặc đột biến nào của dịch bệnh hoặc căn bệnh này) hoặc dịch bệnh.
 12.Quy định chung
           (a) Quyền truy cập: Trang web có thể được truy cập tại Việt Nam và ở nước ngoài. Chúng tôi không cam kết rằng Trang web và dịch vụ của chúng tôi tuân thủ các Luật pháp (bao gồm luật sở hữu trí tuệ) của bất kỳ quốc gia nào ngoài Việt Nam. Nếu bạn truy cập Trang web hoặc đặt hàng bất kỳ mô hình in 3D nào từ bên ngoài Việt Nam, bạn sẽ tự chịu rủi ro và có trách nhiệm tuân thủ các luật pháp tại nơi bạn truy cập Trang web hoặc đặt hàng mô hình in 3D. 
            (b) Đạo luật Hợp đồng (Quyền của Bên thứ ba) năm 1999: Mặc dù có bất kỳ quy định nào khác trong Điều khoản này, không có quy định nào trong Điều khoản này trao hoặc có ý định trao quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào cho bất kỳ người nào không phải là một bên của điều khoản đó. 
            (c) Tranh chấp: Trong trường hợp bạn là người tiêu dùng, nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi giải quyết khiếu nại, bạn có thể muốn giải quyết tình huống thông qua giải quyết tranh chấp thay thế. Đây là một quá trình trong đó một cơ quan độc lập xem xét các sự kiện của tranh chấp và tìm cách giải quyết mà không cần bạn phải đưa ra tòa án. Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp giải quyết tranh chấp thay thế mà chúng tôi sử dụng. Bạn có thể gửi khiếu nại đến Trung tâm Giải quyết Tranh chấp. Trung tâm Giải quyết Tranh chấp sẽ không tính phí cho bạn khi gửi khiếu nại và nếu bạn không hài lòng với kết quả, bạn vẫn có thể tiến hành thủ tục tố tụng. Trong trường hợp bạn không phải là người tiêu dùng, không bên nào được bắt đầu thủ tục tố tụng tại tòa án liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này mà không gặp gỡ bên kia trước để tìm cách (thiện chí) giải quyết tranh chấp đó (trừ khi bên đó đang tìm kiếm sự can thiệp khẩn cấp tạm thời hoặc tranh chấp liên quan đến việc tuân thủ khoản này). 
            (d) Thông báo: Bất kỳ thông báo nào được đưa ra theo Điều khoản này phải bằng văn bản gửi đến chúng tôi theo thông tin chi tiết được nêu ở đầu Điều khoản này hoặc gửi đến bạn theo thông tin chi tiết được cung cấp khi bạn đặt hàng hoặc trong tài khoản của bạn. Bất kỳ thông báo nào có thể được gửi qua đường bưu điện thông thường hoặc email và sẽ được coi là đã được gửi sau 48 giờ đối với thư gửi bưu điện, hoặc tại thời điểm truyền đối với trường hợp gửi qua email. 
            (e) Chuyển nhượng: Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều khoản này, cho dù toàn bộ hay một phần, nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản trước của chúng tôi. 
            (f) Toàn bộ thỏa thuận: Tuân thủ quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật, Điều khoản này chứa đựng toàn bộ hiểu biết và thoả thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến chủ đề của họ. Mỗi bên đồng ý rằng họ sẽ không có biện pháp khắc phục đối với bất kỳ tuyên bố, trình bày, cam đoan hoặc bảo đảm nào (cho dù được thực hiện một cách ngây thơ hay sơ suất) mà không được quy định trong Điều khoản này. 
            (g) Sửa đổi: Chúng tôi có thể, vào bất kỳ thời điểm nào và theo quyết định của mình, thay đổi Điều khoản này bằng cách công bố các điều khoản đã thay đổi trên Trang web. Trước khi đặt hàng, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc kỹ các điều khoản có hiệu lực tại thời điểm đó để đảm bảo rằng bạn hiểu và đồng ý với chúng. Đối với bất kỳ đơn đặt hàng nào đã được chúng tôi chấp nhận, các điều khoản và điều kiện áp dụng sẽ là những điều khoản và điều kiện có hiệu lực (và bạn đã đồng ý) vào thời điểm bạn đặt hàng. 
            (h) Luật điều chỉnh: Điều khoản này tuân theo luật pháp của Việt nam. Mỗi bên một cách không hủy ngang và vô điều kiện tham gia thẩm quyền độc quyền của các tòa án hoạt động tại Việt nam và bất kỳ tòa án nào có quyền xét xử các vụ án kháng cáo từ các tòa án đó và từ bỏ bất kỳ quyền nào phản đối việc khởi kiện tại các tòa án đó.

Thông tin đặt hàng và tư vấn

Bạn có những thắc mắc chưa có giải đáp, gọi ngay Hotline: 076.8202.968

các định nghĩa

Các Định nghĩa

(a) Thông tin Mật bao gồm thông tin mà: 
      (1) được tiết lộ cho Bên Nhận vào bất kỳ thời điểm nào liên quan đến Điều khoản này; 
      (2) được chuẩn bị hoặc tạo ra theo hoặc liên quan đến Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào; 
      (3) liên quan đến kinh doanh, tài sản hoặc công việc của Bên Tiết lộ; hoặc 
      (4) liên quan đến chủ đề, các điều khoản và/hoặc bất kỳ giao dịch nào được dự kiến bởi Điều khoản này, cho dù thông tin hoặc tài liệu đó có được giảm thành hình thức vật chất hay được đánh dấu bằng văn bản là "bí mật" hay không, và bất kể Bên Nhận nhận được thông tin đó như thế nào. 
(b) Tổn thất : 
      Bao gồm bất kỳ tổn thất gián tiếp, tổn thất thực tế hoặc dự kiến về lợi nhuận, tổn thất lợi ích, tổn thất doanh thu, tổn thất kinh doanh, tổn thất lợi thế cạnh tranh, tổn thất cơ hội, tổn thất tiết kiệm, tổn thất danh tiếng, tổn thất quyền sử dụng và/hoặc tổn thất hoặc làm hỏng dữ liệu, cho dù theo luật định, hợp đồng, công bằng, ngoài hợp đồng (bao gồm cả sơ suất), bồi thường hoặc các trường hợp khác. Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng nghĩa vụ của bạn phải trả Giá cho chúng tôi theo Điều khoản này sẽ không cấu thành "Tổn thất " cho mục đích của định nghĩa này. 
(c) Bên Tiết lộ 
      Nghĩa là bên tiết lộ Thông tin Bảo Mật cho Bên Nhận. 
(d) Trách nhiệm Pháp lý:
      Nghĩa là bất kỳ chi phí, khoản phí, trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, thông báo, quyền lợi, điều tra, yêu cầu, thủ tục tố tụng hoặc phán quyết (cho dù theo luật định, hợp đồng, công bằng, ngoài hợp đồng (bao gồm cả sơ suất), lừa dối, bồi hoàn, bồi thường hoặc các trường hợp khác), phát sinh như thế nào, cho dù trực tiếp hay gián tiếp và/hoặc cho dù hiện tại, chưa xác định, tương lai hoặc tiềm tàng và cho dù liên quan đến bên thứ ba hay Bên của Điều khoản này hay không. 
(e) Bên: 
      Nghĩa là bạn hoặc chúng tôi và Các Bên nghĩa là cả bạn và chúng tôi. 
(f) Nhân viên: 
      Nghĩa là, đối với một Bên, bất kỳ nhân viên, nhà tư vấn, nhà cung cấp, nhà thầu phụ hoặc đại lý nào của bên đó, nhưng đối với bạn, không bao gồm chúng tôi. 
(g) Bên Nhận: 
     Nghĩa là bên nhận Thông tin Bảo Mật từ Bên Tiết lộ.

icon

Đảm bảo chất lượng

icon

Hỗ trợ 24/7

icon

Miễn phí giao hàng

chính sách quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu

1. GIỚI THIỆU
1.1 Thông tin quan trọng và về chúng tôi 
Chào mừng đến với Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu ("Chính sách Quyền riêng tư") của Scantech Việt Nam ("chúng tôi", "của chúng tôi"). Tại Scantech Việt Nam, chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư và Dữ liệu Cá nhân của bạn tuân thủ Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Việt Nam, Điều 21 Hiến pháp 2013 và tất cả luật pháp và quy định bắt buộc khác của Việt Nam. 
Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, xử lý và giữ an toàn dữ liệu của bạn. 
Chính sách Quyền riêng tư sẽ cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn, cách pháp luật bảo vệ bạn, và thông báo cho nhân viên và thành viên nhân viên của chúng tôi về tất cả nghĩa vụ và giao thức của họ khi xử lý dữ liệu. 
Các cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu bao gồm: Khách hàng Nhà cung cấp Liên hệ kinh doanh Nhân viên/Thành viên nhân viên Bên thứ ba liên quan đến khách hàng của bạn và bất kỳ người nào khác mà tổ chức có mối quan hệ hoặc có thể cần liên hệ. 
Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả nhân viên và thành viên nhân viên của chúng tôi và tất cả Dữ liệu Cá nhân được xử lý bất cứ lúc nào bởi chúng tôi. 
1.2 Bên Kiểm soát Dữ liệu và Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của bạn 
Scantech Việt Nam là Bên Kiểm soát Dữ liệu của bạn và chịu trách nhiệm về Dữ liệu Cá nhân của bạn. 
Chúng tôi đã bổ nhiệm một nhân viên bảo vệ dữ liệu ("DPO") chịu trách nhiệm giám sát các câu hỏi liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Quyền riêng tư này, bao gồm bất kỳ yêu cầu nào để thực hiện các quyền hợp pháp của bạn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với DPO theo thông tin chi tiết dưới đây: 
Tên: Nguyễn Minh Tuấn 
Email: dichvuin3dscantech@gmail.com 
Địa chỉ : BT6-30 Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, HN 
Bạn có quyền khiếu nại bất cứ lúc nào với các cơ quan chức năng về các vấn đề bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong được cơ hội giải quyết các lo ngại của bạn trước khi bạn tiếp cận các cơ quan đó, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi trước tiên. 
1.3 Xử lý dữ liệu thay mặt Bên Kiểm soát và trách nhiệm của Nhà xử lý đối với bạn 
Trong quá trình thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là Bên Kiểm soát Dữ liệu, chúng tôi có nhân viên sẽ xử lý dữ liệu của bạn thay mặt chúng tôi (được gọi là "Nhà xử lý"). Các trách nhiệm dưới đây có thể được giao cho một cá nhân hoặc có thể được hiểu là áp dụng cho toàn bộ tổ chức. Bên Kiểm soát Dữ liệu và Nhà xử lý của chúng tôi có các trách nhiệm sau: 
- Đảm bảo tất cả quá trình xử lý Dữ liệu Cá nhân được điều chỉnh bởi một trong những cơ sở pháp lý đưa ra trong Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân (xem mục 2.2 bên dưới để biết thêm thông tin); 
- Đảm bảo các Nhà xử lý được ủy quyền xử lý Dữ liệu Cá nhân đã cam kết giữ bí mật hoặc tuân thủ nghĩa vụ bảo mật theo quy định của pháp luật; 
- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân; 
- Nhận được sự cho phép cụ thể hoặc chung trước từ Bên Kiểm soát trước khi thu hút một Nhà xử lý khác; 
- Hỗ trợ Bên Kiểm soát trong việc thực hiện nghĩa vụ phải phản hồi các yêu cầu thực hiện quyền của đối tượng dữ liệu; 
- Cung cấp cho Bên Kiểm soát tất cả thông tin cần thiết để chứng minh việc tuân thủ các nghĩa vụ quy định trong GDPR và cho phép và đóng góp vào các cuộc kiểm toán, bao gồm kiểm tra, do Bên Kiểm soát hoặc một kiểm toán viên khác được Bên Kiểm soát ủy quyền thực hiện; 
- Duy trì hồ sơ về tất cả các loại hoạt động xử lý được thực hiện thay mặt Bên Kiểm soát; 
- Hợp tác, theo yêu cầu, với cơ quan giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình; 
- Chỉ định nhân viên bảo vệ dữ liệu nơi yêu cầu, công bố thông tin chi tiết của họ và giao tiếp với cơ quan giám sát; 
- Hỗ trợ nhân viên bảo vệ dữ liệu trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ bằng cách cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện những nhiệm vụ đó và quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân cũng như các hoạt động xử lý và duy trì kiến thức chuyên môn của họ; 
- Đảm bảo bất kỳ người nào hành động dưới quyền hạn của Nhà xử lý có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân không xử lý Dữ liệu Cá nhân trừ khi có hướng dẫn từ Bên Kiểm soát; và 
- Thông báo cho Bên Kiểm soát ngay lập tức sau khi nhận ra có Vi phạm Dữ liệu Cá nhân. 
2. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ THU THẬP DỮ LIỆU 
2.1 Các loại dữ liệu / Phạm vi chính sách quyền riêng tư 
- "Dữ liệu Cá nhân" nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà từ đó có thể nhận dạng được người đó. Nó không bao gồm dữ liệu mà nhận dạng đã bị xóa (dữ liệu ẩn danh). 
- Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại Dữ liệu Cá nhân khác nhau về bạn, mà chúng tôi đã nhóm lại dưới đây. Không phải tất cả các loại dữ liệu sau đây sẽ nhất thiết phải được thu thập từ bạn nhưng đây là toàn bộ phạm vi dữ liệu mà chúng tôi thu thập và khi nào chúng tôi thu thập từ bạn: 
+ Dữ liệu Hồ sơ/Nhận dạng: Đây là dữ liệu liên quan đến tên, họ, giới tính, ngày sinh của bạn. 
+ Dữ liệu Liên hệ: Đây là dữ liệu liên quan đến số điện thoại, địa chỉ, email, số điện thoại của bạn. 
+ Dữ liệu Marketing và Truyền thông: Đây là sở thích của bạn trong việc nhận thông tin marketing và thông tin khác từ chúng tôi. 
+ Dữ liệu Thanh toán: Đây là thông tin liên quan đến thông tin thẻ ghi nợ và tín dụng của bạn như tên gắn liền với chi tiết thanh toán của bạn và địa chỉ thanh toán của bạn. 
+ Dữ liệu Tài chính: Đây là chi tiết ngân hàng của bạn, ví dụ: số tài khoản và mã ngân hàng của bạn. 
+ Dữ liệu Giao dịch: Đây là thông tin chi tiết và hồ sơ tất cả các khoản thanh toán bạn đã thực hiện cho dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi. 
+ Dữ liệu Kỹ thuật: Đây là địa chỉ IP, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, hệ điều hành và nền tảng, và các công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để tương tác với chúng tôi. 
+ Dữ liệu Hỗ trợ Khách hàng: Bao gồm phản hồi và câu trả lời khảo sát. 
+ Dữ liệu Sử dụng: thông tin về cách bạn sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. 
+ Thông tin Tài khoản: tên đăng nhập, mật khẩu và địa chỉ Tin nhắn Riêng tư: văn bản, lời nói, hình ảnh, video, vị trí, chi tiết liên hệ 
- Chúng tôi không thu thập bất kỳ Loại Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt nào về bạn (bao gồm chi tiết về chủng tộc hoặc dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết lý, đời sống tình dục, xu hướng tình dục, quan điểm chính trị, việc tham gia công đoàn, thông tin về sức khỏe của bạn, và dữ liệu di truyền và sinh trắc học). 
- Chúng tôi cũng không thu thập bất kỳ thông tin nào về án tích và tội phạm. 
2.2 Cơ sở Pháp lý để Thu thập Dữ liệu đó 
- Có một số lý do hợp pháp theo quy định cho phép thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân. Các lý do chính mà chúng tôi dựa vào là: 
+ "Đồng ý": Một số tình huống cho phép chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn, chẳng hạn như khi bạn đánh dấu vào một ô xác nhận rằng bạn đồng ý nhận bản tin email từ chúng tôi, hoặc "đăng ký" dịch vụ. 
+ "Nghĩa vụ Hợp đồng": Chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin nhất định từ bạn để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình và cung cấp cho bạn dịch vụ đã hứa. 
+ "Tuân thủ Pháp luật": Chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải thu thập và xử lý một số loại dữ liệu nhất định, chẳng hạn như hoạt động gian lận hoặc các hành vi bất hợp pháp khác. 
+ "Lợi ích Chính đáng": Chúng tôi có thể cần thu thập một số thông tin nhất định từ bạn để có thể đáp ứng lợi ích chính đáng của mình - điều này bao gồm các khía cạnh có thể được mong đợi một cách hợp lý như một phần của việc điều hành doanh nghiệp của chúng tôi, sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến quyền, tự do hoặc lợi ích của bạn. Ví dụ có thể là địa chỉ của bạn, để chúng tôi biết nơi giao hàng, hoặc tên của bạn, để chúng tôi có hồ sơ người cần liên hệ khi cần thiết. 
3. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN 
3.1 Mục đích sử dụng dữ liệu của chúng tôi 
- Chúng tôi chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi pháp luật cho phép. Bên dưới là bảng liệt kê các loại Dữ liệu Cá nhân khác nhau mà chúng tôi thu thập và cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu đó. Vui lòng tham khảo mục 2.2 để biết thêm thông tin về cơ sở hợp pháp được liệt kê trong bảng dưới đây. Các ví dụ được cung cấp trong bảng dưới đây chỉ mang tính chất minh họa và mục đích mà chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn có thể rộng hơn so với mô tả, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ xử lý dữ liệu của bạn nếu không có cơ sở pháp lý và nó không phải cho mục đích liên quan. Đối với các thắc mắc thêm, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi. 
3.2 Tiếp thị và cập nhật nội dung 
Bạn sẽ nhận được thông tin tiếp thị và nội dung mới từ chúng tôi trừ khi bạn yêu cầu cụ thể rằng bạn không muốn nhận những thông tin đó. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể đưa ra gợi ý và đề xuất với bạn về hàng hóa hoặc dịch vụ có thể sẽ quan tâm đến bạn. 
3.3 Thay đổi mục đích 
Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập, trừ khi chúng tôi có lý do chính đáng cho rằng cần sử dụng nó cho một mục đích khác và mục đích đó tương thích với mục đích ban đầu. 
Nếu bạn muốn nhận được giải thích về cách xử lý cho mục đích mới tương thích với mục đích ban đầu, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi. 
Nếu chúng tôi cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một mục đích không liên quan, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và giải thích cơ sở pháp lý cho phép chúng tôi làm như vậy. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn mà không cần sự cho phép hoặc đồng ý của bạn, tuân thủ các quy định trên, nếu điều này là cần thiết hoặc được pháp luật cho phép. 
4. QUYỀN CỦA BẠN VÀ CÁCH BẠN ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI CHÚNG TÔI 
4.1 Quyền hợp pháp của bạn 
Trong những trường hợp nhất định, bạn có các quyền sau đây theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn: 
Quyền được thông báo. 
Bạn có quyền được thông báo về mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, chúng tôi lưu trữ nó trong thời gian bao lâu, và nó sẽ được chia sẻ với ai. Chúng tôi đã cung cấp thông tin này cho bạn trong chính sách này. 
Quyền truy cập. 
Điều này cho phép bạn nhận được bản sao dữ liệu cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn và kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý dữ liệu đó một cách hợp pháp hay không (cũng được gọi là "yêu cầu truy cập dữ liệu chủ thể"). Xem phần 4.5 dưới đây để biết thêm chi tiết về cách bạn có thể thực hiện yêu cầu truy cập dữ liệu chủ thể. 
Quyền sửa đổi. 
Bạn có quyền yêu cầu sửa đổi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này cho phép bạn có thể sửa đổi bất kỳ dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác nào mà chúng tôi đang lưu giữ về bạn, mặc dù chúng tôi có thể cần xác minh tính chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp cho chúng tôi. 
Quyền xóa. 
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc gỡ bỏ dữ liệu cá nhân nếu không còn lý do chính đáng nào để chúng tôi tiếp tục xử lý, nếu bạn đã thực hiện thành công quyền phản đối việc xử lý (xem bên dưới), nếu chúng tôi có thể đã xử lý thông tin của bạn một cách bất hợp pháp hoặc nếu chúng tôi buộc phải xóa dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp địa phương. Tuy nhiên, lưu ý rằng chúng tôi có thể không luôn có thể đáp ứng yêu cầu xóa của bạn vì lý do pháp lý cụ thể, trong trường hợp đó sẽ được thông báo cho bạn, nếu có, vào thời điểm bạn yêu cầu. 
Quyền phản đối. 
Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này thực sự cho phép bạn dừng hoặc ngăn chặn chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, lưu ý rằng đây không phải là quyền tuyệt đối và chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định, ví dụ: 
      (i) Khi chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp 
      (ii) Khi chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp (hoặc của bên thứ ba) và có điều gì đó về hoàn cảnh cụ thể của bạn khiến bạn muốn phản đối việc xử lý trên cơ sở này vì bạn cảm thấy nó ảnh hưởng đến các quyền và tự do cơ bản của mình. 
      (iii) Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý dữ liệu của bạn nếu chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có lý do chính đáng mạnh mẽ để xử lý thông tin của bạn vượt qua quyền và tự do của bạn. 
Quyền hạn chế xử lý. 
Bạn có quyền yêu cầu hạn chế hoặc ngăn chặn dữ liệu cá nhân của mình. Lưu ý rằng đây không phải là quyền tuyệt đối và chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định: 
      (i) Nếu bạn muốn chúng tôi xác minh tính chính xác của dữ liệu. 
      (ii) Khi việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi là bất hợp pháp nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa nó. 
      (iii) Khi bạn cần chúng tôi giữ lại dữ liệu ngay cả khi chúng tôi không còn cần nó vì bạn cần nó để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý. 
      (iv) Bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn nhưng chúng tôi cần xác minh xem liệu chúng tôi có lý do chính đáng nào vượt trội để sử dụng nó hay không. 
Quyền di chuyển dữ liệu. 
Bạn có quyền yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của mình cho bạn hoặc bên thứ ba. Nếu bạn đưa ra yêu cầu đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hoặc bên thứ ba mà bạn đã chọn, dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng định dạng có cấu trúc, phổ biến và đọc được bằng máy. 
Lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng hoặc nơi chúng tôi đã sử dụng thông tin để thực hiện hợp đồng với bạn. Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu theo bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại dichvuin3dscantech@gmail.com. 
4.2 Quyền kiểm soát việc Scantech Việt Nam sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn 
Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào - điều này sẽ xóa trang tài khoản của bạn khỏi hệ thống và phần mềm liên quan của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo khả năng xóa tất cả dữ liệu đã lưu trữ. 
Nếu bạn muốn chúng tôi xóa/sửa dữ liệu nhận dạng cá nhân, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi có thể. Bạn có thể truy cập thông tin liên quan đến tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản bạn đã tạo với chúng tôi. 
Thông tin tài khoản của bạn sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn. Bạn cần phải ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản và thông tin cá nhân của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu của bạn một cách thích hợp và hạn chế quyền truy cập vào máy tính hoặc thiết bị của bạn và bằng cách đăng xuất sau khi bạn đã hoàn tất truy cập vào tài khoản của mình. 
4.3 Cách Scantech Việt Nam bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của khách hàng 
Chúng tôi quan tâm đến việc giữ an toàn dữ liệu của bạn và bảo vệ nó khỏi việc tiết lộ không đúng cách. 
Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo an toàn cho Dữ liệu Cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi, bao gồm việc áp dụng giao thức bảo mật và mã hóa cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào được chúng tôi thu thập đều chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng nhân viên hạn chế có quyền truy cập đặc biệt vào các hệ thống đó và bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật. 
Nếu và khi chúng tôi sử dụng các nhà thầu phụ để lưu trữ dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc khiến nó bị rủi ro về bảo mật mà đáng lẽ ra sẽ không xảy ra nếu dữ liệu vẫn nằm trong quyền sở hữu của chúng tôi. 
Tuy nhiên, thật không may, không có gì đảm bảo việc truyền dữ liệu qua internet là hoàn toàn an toàn. Các bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Scantech Việt Nam có thể can thiệp hoặc truy cập trái phép vào các lần truyền hoặc liên lạc riêng tư. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc bảo hành tính bảo mật của bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bạn truyền cho chúng tôi. Bất kỳ sự truyền tải nào như vậy đều do bạn tự chịu rủi ro. Nếu bạn tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn nữa, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
4.4 Hủy nhận quảng cáo khuyến mãi 
Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi tin nhắn tiếp thị cho bạn bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký trong email hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi theo địa chỉ dichvuin3dscantech@gmail.com. Khi bạn chọn không nhận các tin nhắn tiếp thị này, chúng tôi sẽ tiếp tục lưu giữ các Dữ liệu Cá nhân khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi do các tương tác với chúng tôi không liên quan đến sở thích tiếp thị của bạn. 
4.5 Cách yêu cầu dữ liệu của bạn và quy trình để lấy dữ liệu 
Bạn sẽ không phải trả phí để truy cập Dữ liệu Cá nhân của mình (hoặc để thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là không có căn cứ, chúng tôi có thể từ chối tuân theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể cần yêu cầu bạn cung cấp thông tin cụ thể để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo bạn có quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân của mình (hoặc để thực hiện bất kỳ quyền nào khác của bạn). Đây là biện pháp bảo mật để đảm bảo Dữ liệu Cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận nó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn để đẩy nhanh phản hồi của chúng tôi. 
5. DỮ LIỆU CỦA BẠN VÀ BÊN THỨ BA 
5.1 Chia sẻ dữ liệu của bạn với bên thứ ba 
Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Không Cá nhân với các bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các nhà thầu phụ hoặc chi nhánh, tùy thuộc vào nghĩa vụ bảo mật chỉ sử dụng dữ liệu đó cho các mục đích chúng tôi tiết lộ cho họ và theo hướng dẫn của chúng tôi. 
Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các bên quan tâm trong trường hợp Scantech Việt Nam dự đoán việc thay đổi kiểm soát hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi hoặc với các bên quan tâm liên quan đến việc cấp phép công nghệ của chúng tôi. 
Nếu Scantech Việt Nam được bán hoặc thực hiện bán hoặc chuyển nhượng, theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể chuyển nhượng, bán hoặc chuyển nhượng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba như một phần hoặc liên quan đến giao dịch đó. Sau khi chuyển nhượng như vậy, Chính sách Bảo mật của đơn vị mua lại có thể chi phối việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn thêm. Trong tất cả các trường hợp khác, dữ liệu của bạn vẫn được bảo vệ theo Chính sách Bảo mật này (được sửa đổi theo thời gian). 
Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào nếu cần thiết vì lý do pháp lý hoặc để thực thi các điều khoản hoặc Chính sách Bảo mật này. 
6. CHÚNG TÔI GIỮ DỮ LIỆU CỦA BẠN BAO LÂU 
Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết hợp lý để đáp ứng các mục đích chúng tôi thu thập dữ liệu đó. Chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn lâu hơn bình thường trong trường hợp có khiếu nại hoặc nếu chúng tôi có lý do tin rằng có khả năng xảy ra tranh chấp pháp lý liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn. 
7. GIỚI HẠN TUỔI CHO NGƯỜI DÙNG CỦA CHÚNG TÔI 
Bạn không được sử dụng Scantech Việt Nam trừ khi bạn đủ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 18 tuổi và bạn truy cập Scantech Việt Nam bằng cách khai gian tuổi, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng Scantech Việt Nam. Trang web này không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố tình thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em. 
8. CHUYỂN NHƯỢNG DỮ LIỆU QUỐC TẾ 
Thông tin của bạn có thể được lưu trữ và xử lý tại Việt Nam hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác bên ngoài Việt Nam nơi Scantech Việt Nam có cơ sở vật chất. Bằng cách sử dụng Scantech Việt Nam, bạn đang cho phép và đồng ý chuyển thông tin, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, ra ngoài Việt Nam.  
9. THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI VÀ CHẤP NHẬN CHÍNH SÁCH 
Chúng tôi thường xuyên xem xét lại Chính sách bảo mật của mình và sẽ đặt bất kỳ cập nhật nào tại đây. Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 30 tháng 1 năm 2024. Bằng cách sử dụng Scantech Việt Nam, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu theo quy định trong Chính sách bảo mật này. Việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Scantech Việt Nam sẽ cấu thành sự chấp nhận rõ ràng của bạn đối với bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách bảo mật này. 
10. GIẢI THÍCH 
Tất cả các cách sử dụng từ "bao gồm" có nghĩa là "bao gồm nhưng không giới hạn" và các ví dụ được liệt kê không nhằm mục đích giới hạn thuật ngữ mà chúng dùng để minh họa. 
Bất kỳ địa chỉ email nào được nêu trong chính sách này chỉ được sử dụng cho mục đích được nêu để cung cấp và mọi thư từ không liên quan sẽ bị bỏ qua. 
Trừ khi pháp luật yêu cầu khác, chúng tôi có quyền không trả lời email, ngay cả khi chúng liên quan đến một chủ đề hợp pháp mà chúng tôi đã cung cấp địa chỉ email. Bạn có nhiều khả năng nhận được phản hồi nếu yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn lịch sự, hợp lý và không có cách nào khác tương đối rõ ràng để giải quyết hoặc trả lời mối quan tâm hoặc câu hỏi của bạn (ví dụ: Câu hỏi thường gặp, các khu vực khác trên trang web của chúng tôi, v.v.). Nhân viên của chúng tôi không được ủy quyền ký hợp đồng thay mặt cho Scantech Việt Nam, từ bỏ quyền hoặc đưa ra các tuyên bố (dù là hợp đồng hay không). 
Nếu bất cứ điều gì có trong email từ địa chỉ Scantech Việt Nam mâu thuẫn với bất kỳ điều gì trong chính sách này, các điều khoản của chúng tôi hoặc bất kỳ thông báo công khai chính thức nào trên trang web của chúng tôi, hoặc không nhất quán hoặc cấu thành việc từ bỏ bất kỳ quyền nào của Scantech Việt Nam, nội dung email sẽ được đọc để ưu tiên cho nội dung sau. Ngoại lệ duy nhất cho việc này là thư từ chính thức được thể hiện là từ bộ phận pháp lý của Scantech Việt Nam.  

Bản đồ

icon

Zalo

Messenger

Gọi điện

Gửi email

Bạn cần hỗ trợ?